1.       Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle door XTR-Group gesloten overeenkomsten met de klant, waaronder in het bijzonder begrepen herstellingen en verkopen.

2.       Alle facturen zijn onmiddellijk betaalbaar (d.i. factuurdatum) op de maatschappelijke zetel van XTR-Group. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling enerzijds verwijlinterest verschuldigd gelijk aan 10 % per jaar van het nog verschuldigde factuurbedrag en anderzijds een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 25,00 EUR.

3.       Een bestelling is slechts bindend indien ze door XTR-Group uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord. Bij annulatie worden eventueel betaalde voorschotten aan de klant terugbetaald, behalve een forfaitair bedrag van 50,00 EUR voor de administratie.

4.       XTR-Group is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door haar geleverde of verkochte goederen en diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aanspakelijkheid van XTR-Group is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen en/of diensten. In geen geval kan XTR-Group worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. XTR-Group is eveneens niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan haar toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, herstelling, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan.

5.       Partijen komen uitdrukkelijk overeen om de diensten die XTR-Group uitvoert voor de klant te beschouwen als een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

6.       Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van XTR-Group tot aan de integrale betaling van haar facturen in hoofdsom en aankleven (eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van XTR-Group slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan XTR-Group zou toebehoren.

7.       Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid. Laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingtermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werken weer op te starten.

8.       Indien goederen door XTR-Group worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering en de in ontvangstname van de klant. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop. De leveringskosten vallen ten laste van de klant. Het risico van schade, verlies, diefstal e.a. gaat over op de klant vanaf het ogenblik van wilsovereenstemming.

9.       De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, conform artikel 1649quater B.W. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee maanden na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan XTR-Group te melden. Na de garantietermijn staat XTR-Group enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de klant aantoont dat XTR-Group de gebreken kende of behoorde te kennen. De klant verwittigt XTR-Group uiterlijk binnen 14 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

10.    Elke wanbetaling brengt de opeisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft XTR-Group het recht om na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. XTR-Group mag zich beroepen op haar wettelijk retentierecht zonder voorafgaande ingebrekestellingen en dit tot op het moment dat de klant aan haar verplichtingen heeft voldaan.

11.    Alle overeenkomsten tussen XTR-Group en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan en dienen uitgelegd en geïnterpreteerd te worden overeenkomstig het Belgische recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking

Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.