12. Herroepingsrecht

12.1. In geval van aankoop via de webshop heeft de klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het goed fysiek in bezit krijgt, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit herroepingsrecht komt uitsluitend toe aan de klant die voor niet-beroepsmatige doeleinden heeft aangekocht.

Tijdens deze bedenktijd dient de klant zorgvuldig om te gaan met zowel de goederen als de verpakking. Het herroepingsrecht kan niet langer worden uitgeoefend wanneer de goederen en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

12.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant XTR-Group - met uitbatingszetel te 2660 Hoboken, aan de Kapelstraat 137 en met e-mailadres winkel@xtr-shop.be - via een ondubbelzinnige verklaring (d.i. per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  De klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

De klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en verzenden via onze website www.xtr-shop.be. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal XTR-Group de klant onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping toesturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.

12.3. Indien de klant de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die hij tot op dat ogenblik heeft gedaan, inclusief de leveringskosten (m.u.v. eventuele extra kosten ten gevolge van de klant zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door XTR-Group geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat XTR-Group op de hoogte werd gesteld van de klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, van XTR-Group terug. XTR-Group betaalt de klant in voorkomend geval terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In elk geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

XTR-Group is evenwel gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

12.4. De klant dient de goederen onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop de klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan XTR-Group heeft medegedeeld terug te zenden of te overhandigen. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen samen met de goederen in onbeschadigde en originele staat bij de retourzending te worden gevoegd. De klant is op tijd wanneer hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen verstreken is. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer ____ EUR OF de kosten worden berekend als volgt : _____ .

12.5. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Ook wanneer blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn geretourneerd, is XTR-Group gerechtigd het aankoopbedrag en de verzendkosten niet, dan wel slechts gedeeltelijk, terug te betalen.

Product toegevoegd aan verlanglijst